فرهنگ استودیو تافردا

ما در تافردا سعی میکنیم با احترام برخورد کنیم، دوست باشیم، به صورت تیمی از کار لذت ببریم و محصولات باارزش توسعه بدیم. در استودیو تافردا، ما به چالش‌های کاری و ارتباطی به دید فرصت یادگیری نگاه میکنیم و با کمک رهبران این تیم ،شرایط رشد تک تک اعضا را فراهم میکنیم. 

اگر تمایل دارید عضوی از این تیم باشید، به ما بپیوندید.

ما در تافردا سعی میکنیم با احترام برخورد کنیم، دوست باشیم، به صورت تیمی از کار لذت ببریم و محصولات باارزش توسعه بدیم. در استودیو تافردا، ما به چالش‌های کاری و ارتباطی به دید فرصت یادگیری نگاه میکنیم و با کمک رهبران این تیم ،شرایط رشد تک تک اعضا را فراهم میکنیم. 

اگر تمایل دارید عضوی از این تیم باشید، به ما بپیوندید.