استودیو تافردا

پلتفرمی برای گردهم آوردن متخصصان حوزه‌های خودرو، گردشگری، مالی، توسعه کسب‌وکار ، تکنولوژی و تیم‌های مستعد رشد با محصولات قابل سرمایه‌گذاری

استودیو تافردا

پلتفرمی برای گردهم آوردن متخصصان حوزه‌های خودرو، گردشگری، مالی، توسعه کسب‌وکار ، تکنولوژی و تیم‌های مستعد رشد با محصولات قابل سرمایه‌گذاری

حوزه‌های سرمایه‌گذاری استودیو تافردا

فینتک

گردشگری

خودرو

حوزه‌های سرمایه‌گذاری استودیو تافردا

فینتک

گردشگری

خودرو

در مسیر سازندگی خطر پذیر!

تا فردا با بهره مندی از توانایی ها، منابع، زیرساخت ها، شبکه ای که دارد به کارآفرینان کمک کند تا کسب و کار خود را از ایده به رشد و بلوغ برسانند. هدف تا فردا بهبود سرعت و احتمال موفقیت کسب و کار های خلاق و به روز در حوزه های مرتبط است.

شناسایی و حمایت از کسب و کار

شناسایی کسب و کارهای بیرونی مستعد و ارزیابی آن ها / شناسایی فرصت های توسعه کسب و کار به صورت درون سازمانی

توسعه

توسعه فنی و شروع برنامه حمایتی دو ساله؛ تا دستیابی به نقطه خودکفایی در کسب و کار ها

رشد

تلاش برای دستیابی به رشد 10 برابری با استفاده از ورود به بازارهای موازی و همکاری با شرکای استراتژیک

در مسیر سازندگی خطر پذیر!

تا فردا با بهره مندی از توانایی ها، منابع، زیرساخت ها، شبکه ای که دارد به کارآفرینان کمک کند تا کسب و کار خود را از ایده به رشد و بلوغ برسانند. هدف تا فردا بهبود سرعت و احتمال موفقیت کسب و کار های خلاق و به روز در حوزه های مرتبط است.
شناسایی و حمایت از کسب و کار

شناسایی کسب و کارهای بیرونی مستعد و ارزیابی آن ها / شناسایی فرصت های توسعه کسب و کار به صورت درون سازمانی

توسعه

توسعه فنی و شروع برنامه حمایتی دو ساله؛ تا دستیابی به نقطه خودکفایی در کسب و کار ها

رشد

تلاش برای دستیابی به رشد 10 برابری با استفاده از ورود به بازارهای موازی و همکاری با شرکای استراتژیک

خدمات استودیو تافردا

اعتبار سنجی ایده و محصول
برنامه حمایتی تافردا
تحقیقات بازار و مارکتینگ و اجرا
توسعه فنی و تکنولوژیک
سرمایه گذاری تا سقف 2 میلیارد تومان
پشتیبانی حقوقی، مالی، و مشتریان

خدمات استودیو تافردا

اعتبار سنجی ایده و محصول
برنامه حمایتی تافردا
تحقیقات بازار و مارکتینگ و اجرا
توسعه فنی و تکنولوژیک
سرمایه گذاری تا سقف 2 میلیارد تومان
پشتیبانی حقوقی، مالی، و مشتریان
پشتیبانی حقوقی، مالی، و مشتریان